Home
REGISTRATION
ABSTRACT SUBMISSION
Organizers
Scientific Program
Social Program
General information
Accommodation
About Xiamen

 

Contact Us

Tel: +86-592-2186207

Fax: +86-592-2184708

E-mail: ctc@xmu.edu.cn

Organizers
 
 International Advisory Committee:

Zhang, Qianer (ChairmanúČXiamen University)

Gao, Jiali (University of MinnesotaúČUSA)

He, Guozhong (CAS member, Dalian Institute of Chemical Physics)

Jiang, Yuansheng (CAS member, Nanjing University)

Li, Lemin (CAS member, Peking University)

Liu, Ruozhuang (CAS member, Beijing Normal University)

Lin, Sheng-Hsien (CAS member, Academia Sinica-Taipei)

Sun, Chia-Chung (CAS member, Jilin University)

Wu, Yundong (CAS member, Hong Kong University of Science and Technology)

Xu, Guangxian (CAS member, Peking University)

Yan, Yijing (Hong Kong University of Science and Technology)

Yang, Weitao (Duke UniversityúČUSA)

Zhang, John Zeng Hui (New York UniversityúČUSA)

Zhu, Qingshi (CAS member, University of Science and Technology of China)

Local Organization Committee:

Chairman: Professor Wei Wu (Xiamen University,)

Co-Chairman: Professor Peiqiang Huang (Xiamen University)

Members:

Shenyang Wang, Cuilan Xie, Zexing Cao, Yi Zhao, Menghai Lin, Xin Xu, Xin Lu, Kai Tan,

Anan Wu, Jianqun Xu, Weijun Huang, Xiaoyin Guo, Junjing Gu

 
Copyright © 2009 5th WCTCC Inc. All Rights Reserved. 5th WCTCC, 14-17 Dec, 2009, Xiamen, China